Política de privadesa

Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que el present lloc web és propietat de Vanessa La Fuente López, amb D.N.I. 43532375E, amb les següents dades de contacte: 666646123 / info@4primera.com

Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per Vanessa La Fuente López en el present Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a Vanessa La Fuente López i/o a tercers als quals s’han cedit els seus drets.

En cap cas l’accés al Lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del Lloc web no atorguen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc web.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, us preguem que ho poseu en el nostre coneixement amb la major brevetat possible.

Política de Privacitat

Vanessa La Fuente López, com a responsable del present Lloc web i d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzat

ius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un o més fitxers degudament inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

En cas que les dades a facilitar per l’Usuari siguin necessàries perquè l’equip de Vanessa La Fuente López pugui i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari; ii) dur a terme tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc web; o bé iv) dur a terme totes aquelles activitats pròpies de Vanessa La Fuente López per la present reseñades, Vanessa La Fuente López informarà d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades són de necessària complimentació. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i d’acord amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D., l’Usuari atorga consentiment inequívoc a Vanessa La Fuente López perquè dugui a terme el tractament de les dades facilitades per a les finalitats esmentades anteriorment, així com per a l’enviament eventual de comunicacions comercials de Vanessa La Fuente López que puguin ser d’interès per a l’usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades, en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari, estan obligats a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sustraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Vanessa La Fuente López, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web. A més, Vanessa La Fuente López es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguts per la mencionada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions

comercials mitjançant l’enviament de correu electrònic a info@4primera.com

Accés i Ús del Lloc web

Tant l’accés al Lloc web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibitss o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de Vanessa La Fuente López, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danificar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.

Vanessa La Fuente López no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús o del incompliment de les presents condicions, termes i polítiques, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que s’utilitzi per a la connexió als serveis i/o productes oferts per Vanessa La Fuente López a través del seu Lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Enllaços a tercers

En el present Lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. Vanessa La Fuente López no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per cap altra pàgina o lloc web des del qual s’accedeixi des del present Lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

A més, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc web de Vanessa La Fuente López que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) i/o en els documents o fitxers de l’Usuari, excloent també a Vanessa La Fuente López de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol mena ocasionats per tot l’anterior.

Xarxes socials

Us informem que Vanessa La Fuente López pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seg

uidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Vanessa La Fuente López es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Vanessa La Fuente López tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar adequadament la seva presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis de Vanessa La Fuente López, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualsevol contingut que Vanessa La Fuente López consideri no apropiat.

– I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

A més, Vanessa La Fuente López es reserva la facultat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís els presents termes, condicions i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, sent responsabilitat de l’usuari consultar periòdicament els presents termes, condicions i polítiques per comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis en els mateixos, prenent com a referència la data de la darrera actualització.