Av铆s legal

Informaci贸 Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic, us informem que el present lloc web 茅s propietat de Vanessa La Fuente L贸pez, amb D.N.I. 43532375E, amb les seg眉ents dades de contacte: 666646123 / info@4primera.com

Protecci贸 de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel路lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per Vanessa La Fuente L贸pez en el present Lloc web (incloent, a t铆tol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparen莽a visual, imatge gr脿fica i altres est铆muls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gr脿fics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentaci贸, arquitectura de navegaci贸, aix铆 com els codis font de les p脿gines web) pertanyen a Vanessa La Fuente L贸pez i/o a tercers als quals s’han cedit els seus drets.

En cap cas l’acc茅s al Lloc web implica cap tipus de perm铆s, ren煤ncia, transmissi贸, llic猫ncia o cessi贸 total o parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’煤s del Lloc web no atorguen als USUARIS cap altre dret d’utilitzaci贸, alteraci贸, explotaci贸, reproducci贸, distribuci贸 o comunicaci贸 p煤blica del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aqu铆 expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilitzaci贸 d’aquests elements, la seva total o parcial reproducci贸, comunicaci贸 i/o distribuci贸 amb fins comercials o lucratius, aix铆 com la seva modificaci贸, alteraci贸, descompilaci贸 i/o qualsevol altre acte d’explotaci贸 del Lloc web.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc web pogu茅s vulnerar drets de propietat intel路lectual i industrial, us preguem que ho poseu en el nostre coneixement amb la major brevetat possible.

Pol铆tica de Privacitat

Vanessa La Fuente L贸pez, com a responsable del present Lloc web i d’acord amb el que disposa la Llei Org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal (LOPD) i amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic (LSSICE), ha posat en pr脿ctica aquelles pol铆tiques, mitjans i procediments t猫cnics i organitzat

ius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de car脿cter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un o m茅s fitxers degudament inscrits en l’Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades, d’acord amb el que estableix la legislaci贸 vigent.

En cas que les dades a facilitar per l’Usuari siguin necess脿ries perqu猫 l’equip de Vanessa La Fuente L贸pez pugui i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari; ii) dur a terme tota aquella prestaci贸 de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar acc茅s a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc web; o b茅 iv) dur a terme totes aquelles activitats pr貌pies de Vanessa La Fuente L贸pez per la present rese帽ades, Vanessa La Fuente L贸pez informar脿 d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant-li quines dades s贸n de necess脿ria complimentaci贸. Mitjan莽ant la indicaci贸, facilitaci贸 o introducci贸 d’aquestes dades i d’acord amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D., l’Usuari atorga consentiment inequ铆voc a Vanessa La Fuente L贸pez perqu猫 dugui a terme el tractament de les dades facilitades per a les finalitats esmentades anteriorment, aix铆 com per a l’enviament eventual de comunicacions comercials de Vanessa La Fuente L贸pez que puguin ser d’inter猫s per a l’usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, aix铆 com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades, en el seu cas i en virtut de la corresponent autoritzaci贸 conferida per l’Usuari, estan obligats a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecci贸 i les mesures t猫cniques i organitzatives necess脿ries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de car脿cter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il路l铆cites, sustraccions i/o la p猫rdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Vanessa La Fuente L贸pez, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web. A m茅s, Vanessa La Fuente L贸pez es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguts per la mencionada Llei Org脿nica de Protecci贸 de Dades els drets d’acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸 i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepci贸 de comunicacions

comercials mitjan莽ant l’enviament de correu electr貌nic a info@4primera.com

Acc茅s i 脷s del Lloc web

Tant l’acc茅s al Lloc web com l’煤s no consentit que es pugui efectuar de la informaci贸 continguda en el mateix 茅s de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informaci贸 i dades del Lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i pol铆tiques, amb la normativa d’aplicaci贸 i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre p煤blic.

L’usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc web amb finalitats o efectes il路l铆cits, prohibitss o contraris als aqu铆 establerts, lesius dels drets i interessos de Vanessa La Fuente L贸pez, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danificar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc web o impedir la normal utilitzaci贸 o gaudi del mateix per part dels usuaris.

Vanessa La Fuente L贸pez no respondr脿 de cap conseq眉猫ncia, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest acc茅s o 煤s o del incompliment de les presents condicions, termes i pol铆tiques, ni es far脿 responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema inform脿tic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseq眉猫ncia de: (i) la pres猫ncia d’un virus a l’ordinador de l’usuari que s’utilitzi per a la connexi贸 als serveis i/o productes oferts per Vanessa La Fuente L贸pez a trav茅s del seu Lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’煤s de versions no actualitzades del mateix.

Enlla莽os a tercers

En el present Lloc web es poden utilitzar enlla莽os amb altres p脿gines o llocs web. Vanessa La Fuente L贸pez no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per cap altra p脿gina o lloc web des del qual s’accedeixi des del present Lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

A m茅s, tampoc es garanteix l’abs猫ncia de virus o altres elements en els continguts enlla莽ats des del Lloc web de Vanessa La Fuente L贸pez que puguin produir alteracions en el sistema inform脿tic (maquinari i programari) i/o en els documents o fitxers de l’Usuari, excloent tamb茅 a Vanessa La Fuente L贸pez de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol mena ocasionats per tot l’anterior.

Xarxes socials

Us informem que Vanessa La Fuente L贸pez pot tenir pres猫ncia en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seg

uidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acci贸 de connexi贸 a trav茅s de les xarxes socials) de les p脿gines oficials de Vanessa La Fuente L贸pez es regir脿 per aquest apartat, aix铆 com per aquelles condicions d’煤s, pol铆tiques de privacitat i normatives d’acc茅s que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i acceptades pr猫viament per l’usuari.

Vanessa La Fuente L贸pez tractar脿 les vostres dades amb les finalitats d’administrar adequadament la seva pres猫ncia a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis de Vanessa La Fuente L贸pez, aix铆 com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicaci贸 de continguts:

– Que siguin presumptament il路l铆cits segons la normativa nacional, comunit脿ria o internacional o que realitzin activitats presumptament il路l铆cites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualsevol contingut que Vanessa La Fuente L贸pez consideri no apropiat.

– I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecci贸 de la dignitat humana, protecci贸 de menors, protecci贸 de l’ordre p煤blic, protecci贸 de la vida privada, protecci贸 del consumidor i els drets de propietat intel路lectual i industrial.

A m茅s, Vanessa La Fuente L贸pez es reserva la facultat de retirar, sense previ av铆s del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

Modificaci贸 dels Termes i Condicions d’脷s, Pol铆tica de Privacitat i de Protecci贸 de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ av铆s els presents termes, condicions i pol铆tiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials, aix铆 com a les modificacions o pr脿ctiques de la ind煤stria, sent responsabilitat de l’usuari consultar peri貌dicament els presents termes, condicions i pol铆tiques per comprovar o assegurar-se de l’exist猫ncia de canvis en els mateixos, prenent com a refer猫ncia la data de la darrera actualitzaci贸.